تنظیم صورتهای مالی

تنظیم صورتهای مالی و بستن حساب ها به چه صورتی انجام می شود ؟

برای محاسبه ی سود خالص در یک دوره ی مالی می بایست تمام هزینه ها از میزان فروش خالص کسر گردد و لازم به ذکر است که هزینه ها به هزینه ی حاصل از فروش کالا بعلاوه ی هزینه های عملیاتی می باشد . ادامه مطلب