اظهار نامه ارزش افزوده

تهیه و تحویل اظهار نامه ارزش افزوده می بایست پس از هر فصل از سال به سازمان امور مالیاتی تحویل گردد . شرکت تیوا علاوه بر تهیه و تنظیم اظهار نامه ارزش افزوده تمام مدارک و مستندات آن را بررسی کرده و کنترل می نماید .

ادامه مطلب

مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟

مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟ مالیات بخش اعظمی از منابع در آمدی یک دولت محسوب می گردد . در صورتی که دولت در وصول مالیات های خود تداوم بخشد سبب اجرای برنامه ریزی مداوم در اجرای خدمات رسانی در حیطه های مختلف فعالیتی خواهد شد .

ادامه مطلب

اظهار نامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی چیست ؟

اظهارنامه مالیاتی مبحثی است که به میزان مالیات بر در آمد افراد تعلق می گیرد ، تمام افراد اعم از حقیقی و حقوقی می بایست نسبت به پرداخت مالیات نسبت به درآمد خود اقدام نمایند و اظهار نامه ای که مبنی بر اعتراف میزان در آمد شخص می باشد .

ادامه مطلب